Privatumo politika

Privatumo politika

 

 

Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų.

Bendrosios nuostatos

  • Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine perlasenergija.lt (toliau – Svetainė), taip pat mūsų paskyra socialiniuose tinkluose.
  • Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kokias turite teises.
  • Privatumo politika yra taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų Svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
  • Jeigu naudojatės Svetaine, ar mūsų teikiamomis paslaugomis, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Svetaine ir mūsų paslaugomis naudotis Jūs negalite.
  • Jūsų asmens duomenų valdytojas yra: UAB „Perlas Energija“, juridinio asmens kodas 305584028, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 212 55 55, el. pašto adresas [email protected]. (toliau – Bendrovė arba mes)
  • Pirmą kartą lankantis Svetainėje prašome Jūsų patvirtinti, kad sutinkate, jog būtų naudojami slapukai šioje politikoje išdėstytomis sąlygomis.
  • Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, galite susiekti telefonu (8 5) 212 55 55 arba el. paštu [email protected]
  • Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti šią Privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos, atsižvelgiant į tai Jums yra rekomenduojama periodiškai patikrinti Privatumo politiką, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kurią pateikiame Privatumo politikos teksto viršuje.

Asmens duomenų tvarkymo principai

  • Savo veikloje tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės šiais principais:
   • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas – asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
   • tikslo apribojimo principas – asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
   • tikslumo principas – asmens duomenys tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
   • duomenų kiekio mažinimo principas – renkami tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
   • vientisumo ir konfidencialumo principas – asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
   • saugojimo trukmės apribojimo principas – asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

Kokiais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

    • Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
    • Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kuris naudojasi paslaugomis ar naršo mūsų svetainėse.
    • Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:
     • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
     • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Interneto svetainę, išmokėti kompensacijas vartotojams ir pan.);
     • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
     • sutarties vykdymo tikslais.
    • Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

  • Asmens duomenų tvarkymas Jūsų pateiktų užklausų atvejais
   • Bendrovė Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.
   • Bendrovė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodama ir gindama savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.
  • Jums skambinant telefonu (8 5) 212 5555
   • Gavę Jūsų sutikimą, Jūsų skambutį įrašome, kad prireikus galėtume atkurti pokalbio turinį. Pokalbio įrašą naudojame norėdami užtikrinti paslaugų kokybę, taip pat siekdami suteikti Jums reikiamą informaciją ir atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus ar prašymus. Įrašydami skambutį taip pat fiksuojame skambinančiojo telefono numerį, skambučio datą ir laiką, skambučio trukmę.
   • Jei pokalbio pradžioje duosite sutikimą, Jūsų duomenis taip pat galėsime naudoti vėliau su Jumis susisiekti naudojant automatinį skambintuvą aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.
   • Jūsų pokalbio įrašą ir kitus minėtus duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už kreipimųsi ir skundų priėmimą, perdavimą ir nagrinėjimą. Taip pat prieigą prie duomenų gali turėti mūsų informacinių sistemų paslaugų teikėjai arba tie asmenys, su kuriais susijęs Jūsų kreipimasis ar skundas. Įrašai yra saugomi 1 metus.
  • Jums pateikus prašymą dėl kompensacijos išmokėjimo
   • Jums užpildžius ir pateikus prašymą dėl kompensacijos Bendrovei nutraukus veiklą išmokėjimo, tvarkome šiuos Jūsų pateikiamus duomenis: vardas, pavardė, objekto numeris, telefono numeris, banko sąskaitos numeris (jei norima kompensaciją gauti banko pavedimu), sąskaitas už elektros energiją laikotarpiu nuo 2022 rugsėjo mėn. iki 2022 gruodžio mėn. (imtinai).
   • Šiuos duomenis tvarkome sutarties vykdymo tikslais ir Bendrovės teisėtų interesų (išmokėti kompensacijas vartotojams) tikslais.
   • Kartu su prašymu nepateikus nurodytų duomenų, Bendrovė negalės Jums išmokėti kompensacijos Bendrovės buitinių vartotojų elektros energijos kainos skirtumo kompensavimo tvarkoje nustatytomis sąlygomis.
  • Darbuotojų atrankos tikslais tvarkomi kandidatų duomenys
   • Mes tvarkome šiuos kandidatų duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės, pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktiniai duomenys, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys, pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens pastabos ir nuomonės, kandidato testo sprendimo rezultatai.
   • Jūsų duomenis tvarkome gavę Jūsų sutikimą ir užtikrinant teisėtą darbdavio interesą, siekiant atrinkti tinkamiausią darbuotoją, taip pat sutarties vykdymo tikslais, kai viešai skelbiama darbuotojų atranka.
   • Kol vykdome atranką į Jūsų pasirinktą darbo vietą ir 3 mėnesius po atrankos pabaigos (tiek kiek techniškai optimalu atlikti periodinį duomenų naikinimą).
   • Pasibaigus nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime.
   • Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
   • Duomenis gauname: tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.), iš darbo paieškos, atrankos ir tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“), Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių, šią informaciją mes rinksime tik tuo atveju, jeigu Jūs mums duosite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.
 • Akcininkų, valdymo organų narių, naudos gavėjų, klientų, verslo partnerių, kitų asmenų duomenų tvarkymas
  • Mes savo veikloje tvarkome savo akcininkų, valdymo organų narių ir naudos gavėjų, jų atstovų, įgaliotų asmenų asmens duomenis. Šie duomenys gaunami iš teisėtų šaltinių (įskaitant viešuosius registrus) ir naudojami tik vykdant jai taikomas teisines pareigas, susijusias su bendrovės ir jos organų narių veikla, duomenų registravimu ir tvarkymu, akcininkų teisių įgyvendinimu, finansine apskaita ir mokestinių prievolių, o taip pat kitų Bendrovei taikomų prievolių ir pareigų įvykdymu.
  • Mes taip pat tvarkome skirtingų kategorijų duomenų subjektų (klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų, vadovų, akcininkų, atstovų ir agentų) asmens duomenis.
  • Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:
   • minėtiems asmenims su mumis užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ir kitus teisėtus santykius;
   • sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
   • plėtojant ir užtikrinant mūsų ir su mumis susijusių įmonių teisėtus interesus;
   • ginantis nuo mums pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
   • vykdant prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus.
  • Be to, šią informaciją ir asmens duomenis Bendrovė renka ir tvarko paties asmens sutikimo pagrindu, kuomet toks asmuo pats pateikia savo duomenis Bendrovei ar jos atstovams įvairių susitikimų, konferencijų, mokymų ar kitų renginių metu.
  • Bendrovė šiuos duomenis perduoda kompetentingoms institucijoms, kurios turi teisę gauti tokius duomenis, registrams, o taip pat kitiems gavėjams, turintiems teisėtą pagrindą gauti šiuos duomenis. Šių duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti toliau šioje Privatumo politikoje išvardintų kategorijų duomenų tvarkytojus.
  • Bendrovė šiuos duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.
 • Duomenų tvarkymas sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais
  • Bendrovė tvarko klientų asmens duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą sutarčių sudarymą ir vykdymą, nustatyti kliento tapatybę, tinkamai teikti paslaugas klientams, taip pat teikti klientams informaciją apie teikiamų paslaugų pasikeitimus, užtikrinti santykių su klientais palaikymą, vykdyti incidentų valdymą, vykdyti sąskaitų formavimą, įmokų už suteiktas paslaugas surinkimą, skolų valdymą ir administravimą, klientų aptarnavimą, užtikrinti tinkamą interesų apsaugą sutarties pažeidimo atvejais, ginant Bendrovės pažeistas teises.
  • Bendrovė 4.5.1 punkte nurodytais tikslais tvarko šiuos kliento duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės arba paso duomenis, kliento kontaktinius duomenis, duomenis, susijusius su kliento sudarytomis sutartimis, atsiskaitymais, objekto numerį, informaciją apie kliento naudojamų paslaugų ypatumus (registravimosi savitarnos svetainėje, slapukais surinktus duomenis).
  • Bendrovė turi teisę rinkti Asmens duomenis iš VĮ Registrų centras elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymo tikslu ir pagrindu, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Bendrovė šiuos duomenis perduoda kompetentingoms institucijoms, kurios turi teisę gauti tokius duomenis, registrams, o taip pat kitiems gavėjams, turintiems teisėtą pagrindą gauti šiuos duomenis. Šių duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti toliau šioje Privatumo politikoje išvardintų kategorijų duomenų tvarkytojus.
  • Bendrovė šiuos duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.
 • Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje
  • Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, svetainių lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais mes tvarkome šiuos nuasmenintus duomenis: apsilankymo data, lankyti puslapiai, apsilankymo trukmė, IP adresas, MAC adresas, naudojami įrenginiai ir programos ir pan.
  • Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų interneto svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.
  • Slapukai yra laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
  • Slapukai įrašomi tik jeigu Jūs iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus slapukus, kurie reikalingi mūsų paslaugoms teikti bei tuo atveju, jei slapukai automatiškai nuasmenina vartotojo IP adresą ir mes neturime jokios galimybės nustatyti vartotoją bei susieti duomenis su konkrečiu vartotoju.
  • Mūsų Svetainėje naudojami slapukai, kurie:
   • užtikrina Svetainės pagrindinių funkcijų veikimą,
   • atpažintų, ar Svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs,
   • nustatytų, ar Jūs sutikote, kad Slapukai būtų įrašomi Jūsų įrenginiuose,
   • pagal lankytojo naršymo svetainėje istoriją pritaikytų lankytojui internete rodomą reklamą,
   • fiksuotų statistiką apie svetainės lankomumą,
   • prisimintų Jūsų, kaip Google paslaugų naudotojo, atliktus pasirinkimus.
  • Slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti techninį svetainės funkcionavimą, o kai slapukai naudojami Jūsų parinktims įsiminti, statistiniais ir pritaikytos reklamos teikimo tikslais – Jūsų sutikimas.
  • Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu aboutcookies.org.  Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau informuojame, kad tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.
  • Mūsų naudojamų slapukų rūšys:
Būtinieji slapukai Būtini tam, kad Jūs galėtumėte naudotis įvairiomis Svetainių dalimis, interneto svetainės veiktų, ir negali būti išjungti. Be šių slapukų negalėtume teikti tam tikrų paslaugų. Šie slapukai nerenka Jūsų duomenų, skirtų profiliavimui ir tikslinei rinkodarai.
Statistiniai slapukai Reikalingi tam, kad galėtume sužinoti vartotojų naršymo įpročius mūsų elektroniniuose kanaluose ir galėtume užtikrinti nepriekaištingą vartotojo patirtį juose. Šie slapukai suteikia galimybę stebėti, kaip klientai naudojasi mūsų paslaugomis, ir leidžia gerinti aptarnavimo bei paslaugų kokybę.
Funkciniai slapukai Padeda mums gerinti internetinės svetainės funkcijas ir personalizuoto turinio sprendimus. Leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų nustatymus (pavyzdžiui, jūsų vartotojo vardą, pasirinktą kalbą ar nurodytą geografinę lokaciją) ir teikti jums asmeniškai pritaikytus sprendimus. Šie slapukai renka nuasmenintus duomenis ir neseka jūsų naršymo istorijos išorinėse interneto svetainėse.
Rinkodaros slapukai Naudojami tam, kad galėtume matyti jūsų turinio nustatymus ir galėtume teikti jums aktualią informaciją apie mūsų paslaugas, gerinti tikslinės rinkodaros efektyvumą ir jūsų patirtį mūsų interneto svetainėje. Šie slapukai gali būti naudojami mūsų reklamos tikslais trečiųjų šalių interneto svetainėse. Tokiu atveju mes taip pat gautume informaciją apie jūsų naršymo istoriją mūsų oficialių partnerių svetainėse, kuriose talpiname savo reklamines priemones.
Veikimą gerinantys slapukai Šie slapukai yra trumpalaikiai, ir saugojami tol, kol svetainės lankytojas laiko atidarytą interneto naršyklę, užtikrinus prieigą prie svetainės. Seanso slapukai primena svetainei, ką lankytojas pasirinko ankstesniame puslapyje, tokiu būdu išvengiant pakartotinio informacijos įvedimo.

 

 • Įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas
  • Vykdydami teisės aktuose numatytus įpareigojimus, mes galime pateikti informaciją nacionalinėms ikiteisminio tyrimo valdžios institucijoms, kitoms trečiosioms šalims, energijos skirstymo operatoriui, taip pat atliekame iš energijos skirstymo operatoriaus gautos informacijos tvarkymą, Jūsų duomenis taip pat perduodami mums balansavimo paslaugą teikiančioms bendrovėms.
 • Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais
  • Turėdami Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių juridinių asmenų, taip pat mūsų partnerių prekes, paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.
  • Jeigu Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapio, rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais mūsų rinkodaros bei pardavimo tikslais. Šiuo atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.
  • Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs taip pat suteikiate leidimą su Jumis susisiekti atitinkamomis ryšio priemonėmis.
  • Jeigu davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kada galėsite atšaukti šį duotą sutikimą tam tikriems arba visiems veiksmams. Norėdami atsisakyti naujienlaiškių, Jūs galite paspausti naujienlaiškio atsisakymo nuorodą pačiame naujienlaiškyje, galite nuimti sutikimo požymį savo paskyroje arba atsiųsti mums prašymą el. paštu [email protected] Siekdami Jus identifikuoti, prašome nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei kitus registracijos duomenis. Tuo atveju, jeigu mums kiltų abejonių dėl tapatybės, mes galime paprašyti pateikti papildomus tapatybę įrodančius dokumentus.
  • Kai Jūs svetainėje pildote užklausą dėl pasiūlymo gavimo, mums pateikiate savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, nurodote, kiek išnaudojate elektros per mėnesį (suma arba kWh), taip pat nurodote laiko zonų kiekį, mes pagal Jūsų pateiktą užklausą su Jumis susiekiame ir pateikiame Jums pasiūlymą dėl sutarties sudarymo. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų pateiktas sutikimas gauti pasiūlymą.
  • Kai Jūs pateikiate atsiliepimą apie mūsų atliekamą aptarnavimą, mums pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, aptarnavimo įvertinimą ir atsiliepimo tekstą, mes pagal Jūsų pateiktą informaciją galime su jumis susisiekti. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
  • Kai Jūs atlikote aktyvius veiksmus mūsų socialinėse paskyrose „Facebook“, „Youtube“, „Linkedin“, ar dalyvaujate mūsų skelbiamuose konkursuose/akcijose socialiniame tinkle „Facebook“, tvarkomi šie jūsų asmens duomenys: vartotojo vardas, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“, „sekti“, mūsų socialinio tinklo paskyroje, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, turinys, priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo pateikimo laikas, visa kita informacija, kurią pateikiate. Socialinio tinklo teikėjas nustato duomenų saugojimo terminus, todėl rekomenduojame patikrinti atitinkamo socialinio tinklo privatumo politiką. Mes nebeaktualius socialinių tinklų įrašus patikriname ir periodiškai kas 6 mėnesius ištriname. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas. Mes naudojame trečiųjų šalių socialinių tinklų paskyras. Šiais atvejais rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su socialinių tinklų paslaugų teikėjais dėl duomenų tvarkymo:

Linkedin – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Youtube – https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines

Facebook – https://www.facebook.com/policy.php

 • Kai Jūs pildote užklausą dėl šilumos siurblio arba saulės elektrinės įsirengimo, skaičiuoklėje nurodote savo namo plotą, per mėnesį suvartojamos elektros energijos kiekį, stogo tipą, kryptį, norėdami gauti pasiūlymą, papildomai atsiradusioje formoje užpildote savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, objekto adresą, taip pat kai pildote užklausą dėl galimo finansavimo saulės elektrinės ar šilumos siurblio įsirengimui, nurodydami pageidaujamą pradinio įnašo dydį, sutarties terminą, o atsidariusioje formoje nurodydami savo vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, objekto adresą. Šiuos duomenis mes perduodame savo partneriams, kurie su Jumis susisiekia dėl konkrečios paslaugos. Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, o Jūsų asmens duomenų valdytojas yra mūsų partneris – konkrečios paslaugos teikėjas, šiuo atveju mes veikiame kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytojai.
 • Profiliavimas
  • Mes naudojame automatizuotą asmens duomenų apdorojimą, kurį sudaro asmens duomenų naudojimas, siekiant įvertinti tam tikrus duomenų subjekto asmeninius aspektus.
  • Profiliavimas naudojamas, analizuojant arba prognozuojant Jūsų asmeninių pageidavimų, interesų elgesio aspektus, taikant automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų registracijos duomenis bei atsižvelgdami į Jūsų įpročius ir (arba) kitus požymius, teikiame Jums aktualius pasiūlymus bei naudingą informaciją.
  • Profiliavimo rezultatai sudaro galimybę pateikti Jums pritaikytus pasiūlymus, geriausiai atitinkančius Jūsų poreikius.
  • Asmeninius pasiūlymus mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis, telefonu.
  • Jeigu nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų.
  • Asmeniniai duomenys, renkami rinkodaros ir profiliavimo tikslais bus saugomi nuo Jūsų sutikimo momento iki to laiko, kai bus atšauktas Jūsų sutikimas, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau negu 3
 • Asmens duomenų tvarkymas Bendrovės organizuojamų akcijų atvejais
  • kai laimėjimo suma viršija 200 eurų arba laimimas prizas 7 kartą per vienerius kalendorinius metus, Bendrovė sumoka gyventojų pajamų mokestį. Tuo tikslu yra renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie laimėtas sumas. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mums taikoma teisinė prievolė numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.
  • Jeigu akcijos prizas yra išmokamas pinigine forma, atliekant perlaidą, akcijos laimėtojas pateikia savo vardą, pavardę, asmens kodą ir telefono numerį, kurie reikalingi atlikti perlaidą ir pateikti akcijos rezultatus akcijos dalyviams.
  • Tam tikrais atvejais gali būti organizuojamos įvairios skatinimo akcijos, kurių prizai yra piniginiai, Bendrovė šias akcijas ir konkursus gali organizuoti kartu su partneriais UAB „Perlas Network“, UAB „Perlas Finance“, UADBB „Perlo draudimo brokeris“.
  • Bendrovės ir (arba) partnerių, organizuojamų akcijų ir konkursų atvejais laimėjimų išmokėjimo tikslais gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris. Asmens duomenys tvarkomi, siekiant išmokėti laimėjimus (piniginiai prizai, išmokami per perlaidos kodus) skatinimo akcijų laimėtojams. Šie asmens duomenys yra tvarkomi tik tais atvejais, kai duodate sutikimą dalyvauti nurodytose skatinimo akcijose ir sutinkate laimėjimų išmokėjimo tikslais duomenų valdytojams pateikti savo asmens duomenis.
  • Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Jūs davėte sutikimą pateikti Jums pritaikytus pasiūlymus Bendrovei, UAB „Perlas Network“, UAB „Perlas Finance“, UADBB „Perlo draudimo brokeris“. Šiais atvejais tvarkomi šie asmens duomenys: Jūsų elektroninio pašto adresas, telefono numeris, vardas, pavardė. Asmeniniai duomenys, renkami rinkodaros ir profiliavimo tikslais bus saugomi nuo Jūsų sutikimo momento iki to laiko, kai bus atšauktas Jūsų sutikimas, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau negu 3 metus.
  • Asmeninius pasiūlymus mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, arba SMS žinutėmis.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

  • Mes tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis, kai Jūs naudojatės Bendrovės paslaugomis arba svetainėmis.
  • Duomenys gali būti generuojami, Jums naudojantis paslaugomis, pavyzdžiui, skambinant telefonu, siunčiant trumpąją žinutę, elektroninį laišką, ar lankantis Svetainėje.

Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis?

  • Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
  • Jeigu Jūs kreipiatės / susirašinėjate elektroniniais laiškais su mumis, mes elektroninius laiškus aktyviame el. pašte paprastai saugome 5 metus, o neaktyviame elektroninių laiškų archyve – iki 5 metų.
  • Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
   • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
   • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
   • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su svetainės lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo svetainės lankytojo padarytus pažeidimus;
   • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

  • Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
  • Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti: duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, debesijos paslaugų teikėjai, tyrimų paslaugų teikėjai, klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai, pašto paslaugų teikėjai, bankai ir kiti mokėjimo bei finansinių paslaugų teikėjai, skolų išieškojimo paslaugų teikėjai, energijos skirstymo operatorius, balansavimo paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
  • Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytas sutartis.
  • Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.
  • Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetainėje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine arba mobiliąja aplikacija, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės ir teikdami kitas su interneto svetainės naudojimu susijusios paslaugas.

Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes vykdome duomenų tvarkymo veiklą?

  • Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
  • Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

  • Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  • Bet kuriuos Jūsų pateiktus asmens duomenis gali tvarkyti Bendrovė arba sutartis pasirašęs el. pašto savininkas, duomenų centras, saugykla ir kiti IT infrastruktūros paslaugų teikėjai bendrovės IT sistemų saugumo palaikymo, verslo su klientais, tiekėjais ir kitais verslo partneriais užtikrinimo tikslais, užtikrinant, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir neprarandami pažeidus saugumą.

 Prašymų ir skundų pateikimas

  • Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
  • Jeigu manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, arba el. p. [email protected]

Kokios Jūsų teisės?

  • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
  • Teisė ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.
  • Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų pateiktuose dokumentuose mums nurodyti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
  • Teisė atšaukti sutikimą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.
  • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.
  • Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę prašyti kitam duomenų valdytojui perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones.
  • Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, prašome kreiptis tiesiogiai į mus ir Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Kaip su mumis susisiekti?

  • Prašome kreiptis į mus, jeigu turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šį pranešimą arba norite, kad nenaudotume Jūsų informacijos, arba norite pasinaudoti šioje Privatumo politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti skundą. Jūs galite kreiptis į mus el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 212 55 55.

 

Turite klausimų?