Dažniausiai užduodami klausimai

1. Bendrieji klausimai dėl sutarties

Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos sutartis su buitiniais vartotojais sudaroma neterminuotai.

Pasirinkus tiekėją iki einamojo mėnesio 10 d., anksčiausiai elektra jums gali būti pradedama tiekti nuo kito mėnesio 1 d. Jei pasirenkate po 10 d., tiekimas bus pradėtas nuo dar kito mėnesio 1 d.

Sutartį su mumis galite pasirašyti nurodytuose „Perlo“ terminaluose, taip pat mūsų interneto savitarnos svetainėje savitarna.perlasenergija.lt, arba susisiekę su mumis.

Savo sudarytos sutarties turite teisę atsisakyti per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos, mus apie tai informuodami telefonu (8 5) 21 25555 arba el. paštu info@perlasenergija.lt.

Taip. Sutartį galite nutraukti ir pasirinkti kitą nepriklausomą elektros tiekėją, mus apie tai informavę prieš 3 savaites iki numatomos sutarties nutraukimo dienos.

Taip. Dėl sutarties sąlygų, pritaikytų savo verslo sričiai, kreipkitės į mus telefonu (8 5) 21 25555 arba el. paštu info@perlasenergija.lt.

Tuo atveju, jeigu Jūsų pasirinktas elektros tiekėjas nustoja tiekti elektrą dėl bankroto, Jūs patektumėte į ESO garantinį tiekimą. Bankroto procedūra yra ilga ir apie veiklos sustabdymą Jūs būtumėte informuoti iš anksto, todėl turėtumėte laiko pasikeisti savo elektros tiekėją.

Apie tai, kokiu būdu buvo pagaminta ir iš kur atkeliauja elektra, atskleidžia kilmės garantijos. Tai yra pažymėjimai, kuriuos išduoda elektros perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“. Kilmės garantijos yra skirtos įrodyti vartotojams, kad tam tikra energijos dalis arba kiekis buvo pagamintas iš garantijoje nurodyto energijos šaltinio

2. Planai ir kainos skaičiavimas

Visą naujausią informaciją rasite mūsų svetainėje, taip pat savitarnoje bei mūsų išrašomuose mokėjimo dokumentuose.

Savo pasirinktą elektros tiekimo planą galite pasikeisti susisiekę su mumis el. paštu arba telefonu, taip pat mūsų savitarnoje. Pasikeitę planą, jį dar kartą galėsite keisti po 12 kalendorinių mėnesių. Planą keisti galima ir anksčiau, kai keičiasi jums taikoma elektros energijos kaina. Šiuo atveju galite pasikeisti planą per 2 kalendorinius mėnesius po elektros energijos kainų pasikeitimo. Naujas tarifo planas įsigalios nuo pirmos kito mėnesio dienos.

Taip, galite pasikeisti savo planą, kreipdamiesi į mus tel. (8 5) 21 25555, el. paštu info@perlasenergija.lt arba savitarnoje.

„Perlo“ terminaluose šiuo metu siūlome tik standartinius planus. Jeigu norite pasirinkti kitą planą, kreipkitės į mus tel. (8 5) 21 25555 arba el. paštu info@perlasenergija.lt arba rašydami užklausą mūsų interneto svetainėje www.perlasenergija.lt.

Jeigu turite automatizuotą skaitiklį, mes skaičiuosime Jūsų valandinius suvartojimus pagal Nord Pool biržos kainas, tuo atveju, jeigu neturite automatizuotos apskaitos, Jūsų suminį elektros vartojimą paversime valandiniu vartojimu, naudodami ESO skelbiamus klientų vartojimo netolygumo koeficientus. Šiuos koeficientus galite rasti čia >.

Vienos laiko zonos tarifas Rekomenduojamas planas
Suvartojimas per mėnesį iki 190 kWh Standartinis
Suvartojimas per mėnesį nuo 190 kWh iki 600 kWh Namai
Suvartojimas per mėnesį 600 kWh ir daugiau Namai plius
Dviejų laiko zonų tarifas Rekomenduojamas planas
Suvartojimas per mėnesį iki 220 kWh Standartinis
Suvartojimas per mėnesį nuo 220 kWh iki 660 kWh Namai
Suvartojimas per mėnesį 660 kWh ir daugiau Namai plius

3. Vartotojo ir operatoriaus (ESO) santykis

Pasikeitus teisės aktams elektros skirstomųjų tinklų operatorius (ESO) ir toliau teiks elektros persiuntimo paslaugą vartotojams, kurie turi sudarę elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos sutartį su tiekėjais. Tačiau šiuo atveju vartotojas už suteiktą persiuntimo paslaugą vienu mokėjimu atsiskaitys su nepriklausomu elektros tiekėju, o pastarasis su skirstomųjų tinklų operatoriumi (ESO). Pagal buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo 7 straipsnio nuostatas, tiekėjų ir vartotojų sudaromose sutartyse privalomai turi būti nurodyti vartotojo ir operatoriaus tarpusavio įsipareigojimai.

Elektros sutrikimų atvejais ir toliau kreipkitės į ESO telefonu 1852.

Kreipkitės tiesiogiai į ESO telefonu 1852.

4. Deklaravimas ir apmokėjimas

Skaitiklių rodmenis galite deklaruoti „Perlo“ terminaluose, naudodamiesi mobiliąja programėle „Perlas Go“, taip pat mūsų savitarnoje www.perlasenergija.lt, „Lietuvos pašto“ skyriuose, www.vienasaskaita.lt.

Skaitiklio rodmenis privalote deklaruoti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Elektros kaina susideda iš tiekimo dedamosios, taip pat valstybės reguliuojamų kainos dalių: persiuntimo paslaugos kainos, VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kainos, papildomos dedamosios prie skirstymo paslaugos kainos.

Jeigu iki nurodyto termino negavote mokėjimo dokumento, iki 20-tos einamojo mėnesio dienos apie tai informuokite mus telefonu (8 5) 21 25555, el. paštu info@perlasenergija.lt arba savitarnoje.

Jeigu neturite automatizuotos apskaitos ir iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos nedeklaruojate savo elektros suvartojimo rodmenų tiekėjui, tokiu atveju ESO turi teisę skaičiuoti Jūsų vidutinį suvartojimą, pagal kurį išrašomas mokėjimo dokumentas su vidutiniu suvartojamu elektros kiekiu.

Jeigu iki nurodyto termino pabaigos neapmokate sąskaitos, tiekėjas už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę dieną, turi teisę skaičiuoti 0,02 procento dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos sumos.

Sumokėti už elektrą galėsite sau įprastais būdais – „Perlas“ terminale, naudodamiesi mobiliąja programėle „Perlas Go“, mūsų internetinėje savitarnoje adresu savitarna.perlasenergija.lt, bankiniu pavedimu, „Lietuvos pašto“ skyriuose, www.vienasaskaita.lt ir kitais būdais.

Rekvizitai mokėjimui bankiniu pavedimu:

Gavėjas: UAB „Perlas Energija“
Sąskaitos numeris: LT473020020000002380

Atlikdami pavedimą, būtinai mokėjimo paskirtyje nurodykite mokėtojo kodą ir skaitiklio parodymus arba apmokamos elektros energijos suvartojimo sąskaitos numerį.

5. Gaminantys vartotojai

Gaminantis vartotojas yra asmuo, kuris įsirengė saulės elektrinę ir naudoja savo paties pagamintą elektros energiją.

Gaminantys vartotojai turi įrengtą dvikryptės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito į tinklą patiektos elektros kiekį ir iš tinklo suvartotos elektros kiekį. Skaitiklis neapskaito elektros gamybos metu suvartoto elektros kiekio, jeigu gamyba ir vartojimas vyksta toje pačioje elektros fazėje. Gaminančių vartotojų elektros kiekių apskaita vykdoma tik pagal vienos laiko zonos skaitiklių rodmenis.

Gaminantys vartotojai moka už pagamintą, į tinklus patiektą bei vėliau atgautą elektros energiją, pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą. Gaminantys vartotojai taip pat moka už trūkstamą elektros energiją, kurią tiekia gaminančio vartotojo pasirinktas elektros tiekėjas. Gaminantis vartotojas už perkamą elektros energiją iš nepriklausomo tiekėjo atsiskaito tik pagal vienos laiko zonos tarifų planą.

Buitiniams gaminantiems vartotojams reikia turėti vieną sutartį su tiekėju. Rekomenduojame informuoti mus apie tai, ar šiuo metu esate gaminantis vartotojas. Taip pat rekomenduojame mus informuoti ir tuo atveju, jeigu sudarę sutartį su mumis tapsite gaminančiu vartotoju.

Visa gaminančių vartotojų apskaita yra vykdoma kiekvieną mėnesį. Gaminančių vartotojų elektros energijos kiekio apskaitos periodas yra nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d. Šio apskaitos laikotarpio pabaigoje į tinklus patiektas, bet neišnaudotas elektros kiekis nėra perkeliamas į kitą periodą ir nėra kompensuojamas.

Taip, gaminantys vartotojai turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją.

Gaminantiems vartotojams rekomenduojame rinktis mūsų Standartinį planą.

Pasibaigus energijos kaupimo laikotarpiui arba nutraukus sutartį su tiekėju, iki sutarties nutraukimo dienos pas tiekėją sukaupto, bet neatgauto elektros kiekio vertė nustatoma taip: nustatomas nepanaudotos elektros energijos kiekis, kuris dauginamas iš kainos, susidariusios elektros biržos Nord Pool Lietuvos kainų zonoje einamųjų kaupimo metų balandžio–rugpjūčio mėnesiais, aritmetinio vidurkio.

Norėdami tapti gaminančiu vartotoju, pirmiausiai turite užpildyti paraišką ESO savitarnoje. Įrengus elektrinę, nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų. Kadangi gaminančių vartotojų pagaminta ir suvartota elektra skaičiuojama naudojant automatizuotus elektros skaitiklius, visi duomenys apie Jūsų elektros gamybą ir vartojimą yra automatiškai priskiriami elektros tiekėjui.

6. Birža+ planų bendrieji klausimai

Birža+ kainodara susideda iš valandinių Nord Pool biržos kainų (tiekimo paslaugos kaina), persiuntimo paslaugos kainos (reguliuoja valstybė), VIAP kainos* (reguliuoja valstybė), skirstymo paslaugos papildomos dedamosios (reguliuoja valstybė) ir mėnesinio abonementinio mokesčio.

 

* VIAP – viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros energetikos sektoriuje. Šią kainą kiekvieniems kalendoriniams metams nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Biržos kainos yra skelbiamos Nord Pool biržos puslapyje čia.

Biržos kainos yra pateikiamos Centrinės Europos laiku (CET/CEST), dėl to biržos puslapyje yra vienos valandos skirtumas lyginat su Lietuvoje taikoma laiko zona (EET/EEST).

Sudauginami valandiniai kliento vartojimo duomenys su atitinkamos valandos Nord Pool biržos kainomis. Šie skaičiai yra susumuojami ir padalinami iš bendros valandinių vartojimo rodmenų sumos. Prie šios sumos yra pridedamas PVM mokestis. Taip gaunama kliento suvartotos elektros biržos savikaina vienai kilovatvalandei. Papildomai klientai moka fiksuoto dydžio mėnesinį abonementinį mokestį.

Pirmas žingsnis:

Kliento suminiai elektros suvartojimo duomenys yra išskaidomi remiantis ESO skelbiamais energijos vartojimo netolygumo koeficientais. Šiuos koeficientus ESO apskaičiuoja remdamasi visos Lietuvos neautomatizuotų objektų bendru elektros suvartojimu ir atspindi šių objektų vidutinį suvartojimo profilį.

Energijos vartojimo netolygumo koeficientai skelbiami čia.

Suminio suvartojimo išskaidymo pavyzdys, klientui su 1000 kWh suvartojimu per 2021 sausio mėnesį:

Data

Paros valanda

Mėnesio suvartojimas [kWh]

Vartojimo netolygumo koeficientai

Valandinis suvartojimas [kWh]

2021-01-01

0

1000

0,00121867

1,21867

2021-01-01

1

1000

0,00113200

1,13200

2021-01-01

2

1000

0,00102125

1,02125

2021-01-01

3

1000

0,00093551

0,93551

2021-01-01

4

1000

0,00088378

0,88378

2021-01-01

5

1000

0,00087043

0,87043

 

Antras žingsnis:

Sudauginami išskaidyti valandiniai kliento vartojimo duomenys su atitinkamos valandos Nord Pool biržos kainomis. Šie skaičiai yra susumuojami ir padalinami iš bendros vartojimo rodmenų sumos. Prie šios sumos yra pridedamas PVM mokestis. Taip gaunama kliento suvartotos elektros biržos savikaina vienai kilovatvalandei. Papildomai klientai moka fiksuoto dydžio mėnesinį abonementinį mokestį.

 

7. Asmens duomenų tvarkymas

Dėl asmens duomenų tvarkymo buvo sudaryta sutartis su ESO. Pagal šią sutartį nepriklausomas elektros tiekėjas gauna buitinių elektros vartotojų, patenkančių į atitinkamą elektros tiekėjo pasirinkimo etapą, duomenis. Nepriklausomiems elektros tiekėjams yra teikiami vartotojų, kurie neišreiškė nesutikimo, duomenys.

Šių asmens duomenų teikimo tikslai yra šie: įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo 43 str. 3 d. reikalavimą, duomenų teikėjo pareigą teikti buitinių elektros vartotojų duomenis visiems paprašiusiems nepriklausomiems tiekėjams, kurie turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą nepriklausomo tiekėjo leidimą ir sudaryti galimybę duomenų gavėjui pateikti pasiūlymus dėl elektros energijos tiekimo visiems buitiniams elektros energijos vartotojams, kurie nepateikė nesutikimo duomenų teikėjui dėl jų duomenų perdavimo.
Duomenų tvarkymas vykdomas siekiant sudaryti sutartį ir vykdant teisinę prievolę (BDAR 6 str. b) ir c) dalys, ir Elektros energetikos įstatymo 43 str. 3 d.).

8. Elektros energijos tiekimo rinkos liberalizacija

Pereiti tikrai bus galima, tačiau kaip lengvai priklauso nuo sąlygų, kurias sutartimi nurodo jūsų pasirinktas tiekėjas. Todėl prieš pasirašant, reiktų atkreipti dėmesį ar pasirašote terminuotą ar neterminuotą sutartį. Visada rekomenduotume pasirašyti tik neterminuotas sutartis, kad nebūtumėte susaistyti įvairiomis nuobaudomis, o tiekėjui neatitikus jūsų poreikių ar nepateisinus lūkesčių, galėtumėt pasirinkti sau tinkamesnį. Pasirašius neterminuotą sutartį, pareiti pas kitą tiekėją neturėtų kilti jokių sunkumų, užtenka tiesiog pasirašyti sutartį su nauju tiekėju, o senoji nutrūksta automatiškai arba informavus esamą tiekėją. Pasirašant terminuotą sutartį reiktų atkreipti dėmesį, kokios yra sutarties nutraukimo sąlygos, ar nebus taikomos kokios nors nuobaudos, dažnai nutraukiant terminuotą sutartį tiekėjai prašo grąžinti suteiktas nuolaidas ir panašiai. Visos “Perlas Energija” sutartys yra neterminuotos, tad sutartį galite nutraukti bet kada be jokių apribojimų.

Patikimumas paprastai yra matuojamas tiekėjo galimybe suteikti paslaugą, šiuo atveju tiekti elektrą. Gyventojams tikrai nereiktų nuogąstauti, kad pasirinkę vieną ar kitą tiekėją jie liks be elektros. Iš tiesų taip nėra, visi tiekėjai yra licencijuoti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT), o net jei vienas ar kitas tiekėjas nutrauktų savo veiklą, to tiekėjo vartotojai atsirastų garantiniame tiekime ir turėtų iš naujo rinktis tiekėją. Tačiau svarbu paminėti, kad veikla nenutraukiama per naktį, tad vartotojai tikrai būtų informuoti ir turėtų pakankamai laiko naujam tiekėjui pasirinkti. Pirmo etapo metu iš tikrųjų yra įvykęs panašus atvejis, kai vienas tiekėjas nusprendė nutraukti elektros energijos tiekimo veiklą ir perdavė savo vartotojus kitam tiekėjui tomis pačiomis sąlygomis, vartotojai nepajuto jokio skirtumo, tik buvo informuoti, kad dėl tam tikrų priežasčių keičiasi jų tiekėjas.

Elektros laidus, kaip ir visą elektros infrastruktūrą Lietuvoje prižiūri ESO. Būtent ši bendrovė rūpinasi laidais, stulpais, skaitliukais, įvadais ir tt. Tačiau ESO nėra elektros tiekėjas. Ši įmonė rūpinasi infrastruktūra ir tinklu, kuris yra kaip kanalas, prekei pristatyti, kai prekė yra elektra. Tad į tinklą „paduoti“ elektros gali bet kuris VERT licencijuotas elektros tiekėjas. Panašiai kaip šviesolaidinio interneto kabeliu gali keliauti bet kurio interneto tiekėjo internetas.

Nepriklausomo tiekėjo galima ir nesirinkti, tačiau tada mokėsite net 25% brangiau. Nepasirinkus tiekėjo, tolimesnį elektros energijos tiekimą 6 mėnesius,  tik jau didesne kaina, užtikrins garantinis tiekėjas (ESO).  Garantinio tiekėjo parduodamos elektros energijos kaina priklausys nuo vidutinės ankstesnio mėnesio biržos kainos ir bus perskaičiuojama kas mėnesį, pritaikant koeficientą 1,25. Tai reiškia, kad nepasirinkę tiekėjo už elektrą mokėsite elektros energijos pardavimo biržos kainą, padaugintą iš 1,25, kai tuo tarpu pasirinkę tiekėją, galėtumėte mokėti tiesiog biržos kainą ar fiksuotą nepriklausoimo tiekėjo siūlomą kainą.

Nuo 2020 metų Lietuvoje vyksta elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimas kai nuo vieno tiekėjo monopolininko yra pereinama prie atviros rinkos, kai savo tiekėją gyventojai gali pasirinkti patys. Elektros rinkos liberalizavimas vyksta įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Siekiant suderinti ir liberalizuoti ES energijos vidaus rinką, nuo 1996 m. buvo priimamos priemonės, kuriomis buvo siekiama spręsti patekimo į rinką, skaidrumo ir reglamentavimo, vartotojų apsaugos, tinklų sujungimo ir pakankamo tiekimo klausimus. Šiomis priemonėmis siekiama sukurti konkurencingesnę, visų pirma į vartotojus atsižvelgiančią, lanksčią ir nediskriminacinę ES elektros energijos rinką, kurioje tiekimo kainos būtų pagrįstos rinkos principais.Įsigaliojus 2020 m. gegužės 7 d. Seimo priimtoms Elektros energetikos įstatymo pataisoms, Lietuva prisijungia prie daugumos Europos Sąjungos šalių, kurių buitiniai vartotojai gali patys pasirinkti jiems tinkamiausią elektros energijos tiekėją. Komerciniai vartotojai elektros energiją iš nepriklausomų tiekėjų privalomai perka nuo  2013-ųjų. Lietuva yra paskutinė Baltijos šalis atsisakanti elektros tiekimo monopolio ir viena paskutinių Europos Sąjungos šalių. Estija tai padarė dar 2013 metais, o Latvija 2015.

 

Load More

Turite klausimų?